Subsidie Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

De gemeente Tilburg heeft vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staan en komt de belangrijke groep vrijwilligers graag tegemoet door ze de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen. Organisaties en sportclubs die veel met vrijwilligers werken, kunnen een eenmalige bijdrage aanvragen voor een cursus of training voor hun vrijwilligers. Overigens worden er via de Vrijwilligersacademie Tilburg jaarlijks ook allerlei cursussen georganiseerd voor geïnteresseerde vrijwilligers die aangesloten zijn bij een organisatie. De gemeente ondersteunt bij de scholing van vrijwilligers die actief zijn of actief willen worden bij vrijwilligersorganisaties of sportclubs en hiermee willen bijdragen aan het versterken van de kracht van de samenleving en het stimuleren van het actief burgerschap en sociale participatie.

Criteria en voorwaarden
Een vrijwilliger die maatschappelijke activiteiten wil organiseren ter verbetering van de leefbaarheid in wijken en buurten, maar nog over onvoldoende kennis beschikt, kan hiervoor worden opgeleid. Hiervoor is geld beschikbaar. Vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, wijkorganisaties en dorpsraden die voldoen aan de gestelde criteria, kunnen voor deze vrijwilliger een cursus/opleiding aanvragen. 

  1. Het betreft een Tilburgse vrijwilligersorganisatie of sportvereniging met haar werkgebied binnen de gemeente Tilburg (rechtspersoon).
  2. De cursus/opleiding moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor het te verrichten vrijwilligerswerk en heeft direct betrekking op de werkzaamheden van de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie.
  3. De aanvraag is minimaal één maand vóór aanvang van de cursus/opleiding bij de Vrijwilligersacademie Tilburg ingediend. Cursussen/trainingen die al hebben plaatsgevonden kunnen niet meer worden vergoed. Maximaal 80% van de cursuskosten wordt vergoed.
  4. Per jaar kan een organisatie/vereniging voor een bijdrage van maximaal € 3.000,00 in aanmerking komen.
  5. De cursus/training moet binnen één jaar nadat de aanvraag is ingediend hebben plaatsgevonden.
  6. Commerciële organisaties/instellingen of cursussen gerelateerd aan commerciële activiteiten komen niet voor deze regeling in aanmerking.
  7. De aanvraag wordt uitbetaald na ontvangst van een diploma, certificaat of deelnamebewijs én betalingsbewijs.

Vrijwilligersorganisaties en sportclubs kunnen het hele jaar door aanvragen voor deze regeling indienen. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier gebruiken. Bij de aanvraag dient een korte omschrijving van de cursus en het aantal deelnemers vermeld te worden.

Contact
Voor meer informatie neem contact op met de Vrijwilligersacademie Tilburg via 013 583 99 99 of infovrijwilligersacademie@contourdetwern.nl.
Ook voor allerlei vragen over vrijwilligerswerk kun je bij ons terecht. 

Indiendata
Een aanvraag moet minimaal één maand voor aanvang van de cursus/opleiding worden ingediend (zie ook criteria en voorwaarden).

Beschikbaar budget
De regeling kent een plafond; wanneer dit bedrag op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen. 

Begin- en einddatum
Begindatum: 1 januari 2020 en einddatum: 31 december 2020.

Uitvoerende instantie
ContourdeTwern, Vrijwilligersacademie Tilburg, Postbus 3078, 5003 DB  Tilburg. Bezoekadres: Spoorlaan 444, 5038 CH  Tilburg.

Formulier
Aanvraagformulier 2020 Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers Tilburg